Preloader All Remove Danmark

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag:

1.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens (ARD's), tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om ARD’s salg og levering af serviceydelser til kunden ("Aftalegrundlaget"). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til ARD udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

1.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til et indgået aftalegrundlag (tilbud) er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2. Ydelser

2.1 Standard. Ydelser, som ARD sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt. Såfremt der skulle være reklamationer må kunden ikke iværksætte udbedringer på ARD's vegne uden ARD s accept.

2.2 Kundens medvirken. Kunden skal til enhver tid sikre ARD's personale nødvendige oplysninger, i det omfang det er afgørende for udførelse af de bestilte ydelser. Sker dette ikke mod forventning, forbeholder ARD sig retten til at fakturere opstartsgebyrer eller ekstra betaling til medarbejder, der ikke kan udføre det tiltænkte arbejde.

3. Pris og betaling:

3.1 Prisen for serviceydelserne fastsættes gennem tilbudsgivning, eller i henhold til ARD’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor ARD indgår aftale med kunden. Alle priser er eksklusive moms og miljøbidrag.

3.2 Udgifter. I det tilfælde at der indgås aftale om kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes disse af kunden med faktiske udgifter, med mindre anden skriftlig aftale er indgået.

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer senest netto 8 dage med mindre parterne har indgået anden skriftlig aftale.

Betaling for rengørings- og ejendomsserviceaftaler faktureres minimum en måned forud med gældende betalingsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Supplerende tillægsydelser faktureres ved månedens udgang til betaling senest den 15. i efterfølgende måned.  

3.3 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for de udførte ydelser rettidigt af årsager som ARD er uden ansvar for, vil ARD fastholde retten til den enhver tid gældende rente af de forfaldne beløb på minimum markedsrenten pr. måned fra forfald og til betalingen sker.

3.4 Normal Pris-Indeksregulering finder sted højst en gang årligt. Såfremt der pålægges ARD ekstraordinære udgifter fra lovindgreb eller andre samfundsmæssige indgriben vil der kunne ske en regulering.

4. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser:

4.1 Tilbud. ARD's tilbud er gældende i 30 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er ARD i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for ARD, medmindre ARD meddeler kunden andet.

4.2 Ordrer. Tilbud/ordre accepteres af kunden ved underskrift og efterfølgende returnering af ordrebekræftelse, eller ved retursvar med klar accept på fremsendt mail indeholdende beskrivelse af den/de tilbudte ydelser.

4.3 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på en ydelse uden ARD's skriftlige accept.

4.4 Uoverensstemmende vilkår. Hvis ARD's bekræftelse af en ordre/tilbud ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til ARD skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

5. Levering:

5.1 Leveringstid. ARD leverer ydelser senest til den tid, der fremgår af ARD's ordrebekræftelse. ARD har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

5.2 Accepten. Kunden skal undersøge alle ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til ARD. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til ARD, kan den ikke gøres gældende senere.

6. Forsinket levering

6.1 Leverancer. Hvis ARD forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser, informerer ARD kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Kunden kan ikke påberåbe sig nogen økonomisk kompensation, med mindre dette udtrykkeligt fremgår af anden skriftlig aftale.

7. Garanti

7.1 Garanti. ARD garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler. ARD medgiver til enhver tid minimum den produktgaranti, der følger de anvendte produkter.

7.2 Undtagelser. ARD's garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (1) almindelig slitage, (2) brug i strid med ARD's instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (3) afhjælpning eller ændring udført af andre end ARD, eller (4) andre forhold, som ARD er uden ansvar for.

7.3 Fejl og mangler. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til ARD. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til ARD, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at ARD har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler ARD kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

7.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at ARD har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 7.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper ARD fejlen eller manglen.

8. Særlige betingelser

ARD har opdelt sine serviceydelser i 3 fokusområder. Her beskrives særlige forhold, der har relation til hvert af disse områder:

1. Antigraffiti-sanering
2. Imprægnering og lasurindfarvning
3. Rengøring og ejendomsservice
4. Ansvar
5. Ansvarsbegrænsning
6. Indirekte tab

8.1 Antigraffiti Rengøring:

1. Dækningsområde. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af Serviceaftalen, dækkes der i indtil 3 meters højde med den anti-graffiti-forbyggende hinde, der bruges til fjernelse af graffiti.

2. Dørtelefoner. Der tages forbehold for skader ved afrensning på og omkring dørtelefoner o.l.

3. Afdækning. ARD fortager afdækning af elektriske anlæg, men kan dog ikke drages til ansvar for skader på disse efter afrensning.

4. Malede og pudsede overflader. Der tages forbehold for malede og pudsede overflader, hvor malingens hæftende evne til underlaget forekommer ikke at være tilstrækkeligt efter anti-graffiti-hindens (PSS) optørring eller en eventuelt udvaskning af pudsens farve. Det kan i sjældne tilfælde omhandle afskalning eller at malingen sporadisk slipper i underlaget.

5. Misfarvning. ARD kan ikke gøres ansvarlig for eventuel misfarvning i forbindelse med gentagende afrensninger.

6. Opmaling/nymaling. Ønsker en fast-/abonnementskunde at foretage en opmaling af sin facade, skal ARD underrettes inden, så der kan aftales nedskylning af den etablerede anti-graffiti-beskyttelseshinde inden maling. Nedskylning sker mod betaling, hvilket også gælder for retablering, som er nødvendig for opretholdelsen af abonnementsordningen. At der ikke betales for reetablering ophæver ikke et eventuelt abonnement. Men servicen vil ikke kunne udføres med ellers gældende krav.

7. Vejrlig. Ved frostvejr, kraftig regn eller lignende, kan der forekomme uregelmæssigheder i forhold til den aftalte frekvens, der vil dog blive foretaget den aftalte kontrol, hvilket betyder, at der ikke gives dekort grundet manglende overholdelse af frekvens, da ARD til enhver tid påtager sig det aftalte ansvar, så snart vejrliget tillader det.

8. Afløb. Der tages generelt forbehold for tilstoppede afløb under alle forhold. ARD kan ikke drages til ansvar for evt. vandskader i sådanne tilfælde.

8.2 Imprægnering og lasurindfarvning:

1. Vinduespolering. ARD er ikke ansvarlig for efterfølgende vinduespolering, med mindre der udtrykkelig er indgået aftale om dette i ordrebekræftelsen.

2. Liftarbejde. ARD arbejder primært fra lift ved facadeimprægneringer og indfarvninger. Lift vil blive faktureret separat, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

3. Lasurindfarvning. ARD leverer lasurindfarvning i henhold til det i tilbuddets fastsatte antal lag sammenholdt med aftalte udfaldskrav. Hvis der i henhold til det aftalte antal lag ønskes et ændret visuelt udtryk, vil dette blive faktureret separat.

4. Vandindtrængen. ARD tager forbehold for vandindtrængen ved utætte vinduer eller ikke umiddelbare synlige sprækker samt i forbindelse med tilstoppede afløb eller lignende.

8.3 Rengøring og ejendomsservice:

1. Beskæring af træer og buske sker i en max højde på op til 3 meter, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

2. Fejning efter løvfald. Der fjernes blade og grene 2 gange efter sæson sep-nov, med mindre andet er skriftligt er aftalt.

3. Ukrudt-bekæmpende behandling sker maksimalt 1 gang pr måned i perioden 1. april til 30. september, med mindre andet skriftligt er aftalt.

4. Nøgler. Kontraktkunder skal senest ved indtræden i aftalen udlevere det nødvendige antal nøgler og eventuelle koder til de aftalte arbejdsområder. ARD forpligter sig til at returnere disse senest 8 dage efter et aftaleophør er tilendebragt. ARD påtager sig ikke videregående ansvar for evt. bortkomne nøgler og omstilling af låse.

8.4 Opsigelsesvarsler for kontraktsamarbejder

Anti-graffiti abonnementers opsigelsesvarsel fremgår af den enkelte abonnementsaftale. Hvis ikke andet fremgår af aftalen er minimum opsigelsen 3 måneder til udløbet af et kvartal.

Prøvetid for rengøring og ejendomsservice. I de første 3 måneder kan der opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned.

Herefter, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, vil minimum opsigelsen være 4 måneder til udløb af en måned.

8.5 Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Konkurrenceklausul. Såfremt en abonnementsaftale/samarbejdsaftale ophører, er kunden forpligtiget til i en periode på 12 måneder fra aftalens ophør ikke at træffe aftale om rengøringsrelateret arbejde med personer eller virksomheder repræsenteret ved personer, som indenfor de foregående 12 måneder har været ansat i ARD. Ved overtrædelse heraf er kunden forpligtet til at betale en konventionalbod svarende til 3 måneders vederlag for hver påbegyndt måned, hvor overtrædelsen har fundet sted. Betaling af konventionalbod bringer ikke konkurrenceklausulen til ophør.

8.6 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan ARD's ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige [5] % af det samlede salg af serviceydelser, som ARD netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis ARD har handlet forsætligt eller groft uagtsom.

8.7 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er ARD ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, med mindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9. Force majeure

9.1 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er ARD ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for ARD's kontrol, og som ARD ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

10. Fortrolighed

10.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge ARD's erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

10.2 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 1.-10.1 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

11. Gældende lov og værneting

11.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

11.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.