Preloader All Remove Danmark

Leverings- og samarbejdsbetingelser

1. Aftalegrundlag

1.1 Aftalegrundlag. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelser”) for graffitiafregning, imprægnering og rengøring samt relaterede ydelser (herefter ”Ydelser”) skal være gældende for enhver abonnementsaftale, rammeaftale eller salgsaftale (”Aftalen”), som er indgået mellem All Remove Danmark A/S (herefter ”ARD”) og den virksomhed (herefter ”Kunden”), der er angivet som kunde i Aftalen, som er indgået mellem ARD og Kunden (herefter tilsammen kaldet ”Parterne”).

1.2 Ændringer og tillæg. Eventuelle afvigelser fra nærværende Betingelser skal være aftalt skriftligt mellem Parterne i Aftalen for at være gyldige. Kundens indkøbs-betingelser eller lignende, trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til ARD, udgør ikke en del af Aftalen. ARD er til enhver tid berettiget til at ændre valg af eventuelle underleverandører. Ved aftale om ændring er Ydelser leveret på abonnement, træder en ny bindingsperiode i kraft fra første levering af den ændrede Ydelse. Med mindre andet er aftalt, udgør den forlængede bindingsperiode en periode svarende til den oprindeligt aftalte Bindingsperiode i Aftalen.

1.3 Underskrift af Aftalen. Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Ydelser betragtes som bestilt, når tilbud/ordrebilag er underskrevet. Ved sin underskrift af Aftalen, bekræfter Kunden at have gjort sig bekendt med detaljerne i de af Aftalen omfattede Ydelser. Oplysninger i produktinformation og pris-lister er kun bindende, i det omfang Aftalen udtrykkeligt henviser til dem. 

2. Ydelser

2.1 Standard. ARD udbyder Ydelser, som er beskrevet i en eller flere konkrete Aftaler. Aftalen indgået mellem ARD og Kunden beskriver nærmere omfang og valg af Ydelser, herunder aftaler om interval for udførelse af Ydelser under abonnement. ARD’s levering af Ydelser sker i henhold til det i Aftalen beskrevne. Ydelser, som ARD sælger og leverer til Kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

2.2 Kundens medvirken. Kunden skal til enhver tid sikre ARD’s personale nødvendige oplysninger, adgang og plads, i det omfang det er afgørende for udførelse af de bestilte Ydelser. Sker dette mod forventning ikke, forbeholder ARD sig retten til at fakturere tidsforbrug efter den til enhver tid gældende prisliste for det ekstra tidsforbrug, som ARD anser for nødvendigt for at levere Ydelserne i henhold til Aftalen.

3. Pris og betaling                                                                    

3.1 Prisen for Ydelserne fastsættes gennem tilbudsgivning, eller i henhold til ARD’s til enhver tid gældende prisliste. Alle priser tillægges moms i henhold til gældende lovgivning.

3.2 Udgifter. I det tilfælde at der indgås aftale om kost og logi m.v. i forbindelse med levering af Ydelsen refunderes disse af Kunden efter opgørelse udarbejdet af ARD med mindre andet er aftalt skriftligt.

Faktura. Faktura fremsendes på email til en af Kunden angivet emailadresse el-ler på OIOUBL til et af Kunden angivet EAN-nummer. Kunden er ansvarlig for at opdatere emailadressen ved ændring på bogholderi@allremove.dk, med angivelse af det af ARD tildelte kundenummer, samt i øvrigt relevante oplysninger, herunder eventuelt EAN-nummer, ved henvendelse til ARD.

Betaling. ARD’s betalingsbetingelser er 8 dage netto. Ved projektsalg forbeholder ARD sig retten til at kræve hel eller delvis forudbetaling eller bankgaranti. Krav fra Kundens side med ARD berettiger ikke Kunden til at tilbageholde pligtige pengeydelser eller dele heraf eller foretage modregning.

Fakturering – Abonnementer. Abonnementer er faste og betales måneds-vist/kvartalsvist/årligt forud, afhængigt af abonnementstypen, første gang når Aftalen træder i kraft. Ekstraarbejder betales månedsvis bagud. 

Fakturering – Projektsalg. Ved projektsalg forbeholder ARD sig retten til at opdele faktureringen i passende dele, med fakturering første gang ved Aftalens indgåelse og underskrift, og med fakturering sidste gang, når levering af Ydelsen har fundet sted. Ved manglende rettidig betaling forbeholder ARD sig retten til at udskyde leveringstidspunktet.

3.3 Rente. Betaler Kunden ikke til aftalt tid, er ARD berettiget til at beregne mora-rente fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,5% pr. påbegyndt må-ned. Betaler Kunden ikke forfaldne beløb (renter, gebyrer og eventuelle inddrivelsesomkostninger) senest 5 hverdage efter påkrav om betaling, er ARD berettiget til at ophæve Aftalen. Ved manglende betaling har ARD ligeledes ret til helt eller delvist, permanent eller midlertidigt, at stoppe leveringen af den aftalte Ydelse. Hvis eventuelle restancer er betalt, inklusive alle gebyrer og påløbne renter, kan Kunden ved skriftlig henvendelse til ARD anmode om genoptagelse af levering af Ydelser. Hvis Kunden gentagne gange ikke betaler til aftalt tid, er ARD berettiget til at kræve forudbetaling eller bankgaranti. Såfremt ARD kræver at kunden stiller en bankgaranti, afholder Kunden alle omkostninger forbundet hermed.

3.4 Ændring af vilkår og priser. ARD kan ændre disse Betingelser, vilkår i Aftalen, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer med et varsel på mindst 1 måned.Prisstigninger kan blandt andet gennemføres som følge af almindelig inflation og markedsmæssig udvikling i priserne for de leverede Ydelser, herunder som følge af statslig eller international regulering, der direkte eller indirekte påvirker ARD’s omkostninger samt i tilfælde af ARD’s forøgede omkostninger eller behov for øget lønsomhed og indtjening.Ændringerne varsles ved offentliggørelse på ARD’s hjemmeside, eller sammen med en faktura. Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse (herunder ved email).

Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan gennemføres uden varsel eller offentliggørelse. Ændring af gebyr kan ske uden varsel ved indførelse i ARD’s prislister. I tilfælde af vedtagelse af statslige skatter eller afgifter samt ekstraordinære samfundsmæssige omstændigheder kan ARD varsle prisstigninger til ikrafttrædelse samme dag, som de pågældende skatter eller afgifter. Varsel af ændringer udgør ikke en opsigelse af disse Betingelser eller af Aftalen.Såfremt Kunden måtte gøre indsigelse til en varslet ændring skal dette ske straks og inden udløb af det angivne varsel.ARD er berettiget til at regulere alle aftalte priser én gang årligt, dog tidligst 12 måneder efter levering af første Ydelse under Aftalen har fundet sted. Regulering kan ske i henhold til udviklingen i Forbrugerprisindekset (beregnet som udviklingen fra januar måned året forinden til januar måned samme år), dog minimum 2% pr. år. Hvis Forbrugerprisindekset ophører med at beregnes, kan ARD regulere priserne i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende officielt indeks, som måler samme prisudvikling. ARD kan derudover til hver en tid ændre priserne som anført ovenfor.  

4. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser 

4.1 Tilbud. Et tilbud afgivet af ARD er kun bindende for ARD, såfremt det accepte-res af Kunden inden 30 dage efter, at tilbuddet er afgivet/fremsendt pr. post, fax eller email til Kunden. Kunden er bekendt med, at tredjemand, herunder ARD’s underleverandører, ikke kan indgå aftaler med bindende virkning for ARD. Accept af tilbud, der er ARD i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for ARD, medmindre ARD meddeler kunden andet.

4.2 Bestilling af Ydelser. Efter Kundens afgivne ordre, fremsendes ordrebekræftelse til Kunden på email. Kunden skal straks efter modtagelse gøre indsigelse, såfremt indholdet af ordrebekræftelsen, herunder men ikke begrænset til eventuelle adresser for levering af Ydelsen, intervaller eller fakturareferencer, ikke stemmer overens med Kundens bestilling. Kundens bestillinger via email eller telefon anses for bindende, når ARD har fremsendt ordrebekræftelsen, uanset at partnerne ikke har underskrevet en fysisk Aftale.

4.3 Ændring af ordrer. Kunden er alene berettiget til at ændre omfanget af Ydelser, i henhold til Aftalen efter forudgående skriftlig aftale med ARD, idet Kunden dog som udgangspunkt har mulighed for til enhver tid at øge omfanget af Ydelser med skriftligt varsel til ARD på løbende måned med tillæg af 30 dage. 

5. Levering

5.1 Leveringstider. Med mindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn. ARD har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre Parterne har aftalt andet.

5.2 Leveringsbetingelser. Med mindre andet er aftalt, anses levering af fysiske produkter som sket ab fabrik (INCOTERMS). Risikoen for det leverede overgår til Kunden ved fragtmandens afhentning fra ARD (herunder fra ARD’s underleve-randører og lagerfaciliteter). Fragt- og ekspeditionsomkostninger afholdes af Kunden.

5.3 Accepten. Kunden har pligt til at undersøge alle Ydelser ved levering.

6. Forsinket levering

6.1 Forsinkelse. ARD er berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt det er nødvendigt af tekniske og/eller andre årsager, herunder vejrlig. Forsinkelser er også berettiget som følge af forsinkelser fra underleverandører. Kommer ARD til den opfattelse, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses for sandsynlig, vil Kunden modtage skriftlig meddelelse herom samt så vidt muligt tidspunktet for hvornår levering påregnes at kunne finde sted. Kunden kan ikke påberåbe sig nogen økonomisk kompensation, med mindre dette udtrykkeligt fremgår af anden skriftlig aftale.

Såfremt levering udskydes på grund af Kundens forhold (fordringshavermora), herunder ved manglende afgivelse af nødvendige oplysninger til ARD efter påkrav herom, er Kunden alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til ARD, som om levering var sket. Kunden kan til enhver tid herefter meddele ARD, at faktisk levering kan ske, hvorefter ARD inden rimelig tid vil effektuere den udskudte levering. Kunden er i tilfælde af udskudt levering forpligtet til at godtgøre ARD så-danne tab, rimelige omkostninger eller tidsforbrug, der måtte påføres ARD.

7. Garanti

7.1 Garanti. ARD garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler. ARD medgiver til enhver tid minimum den produktgaranti, der følger de anvendte produkter. 7.2 Undtagelser. ARD’s garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med ARD’s instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end ARD, eller andre forhold, som ARD er uden ansvar for.

7.3 Fejl og mangler. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal denne straks meddeles til ARD skriftligt. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget, eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til ARD, kan den ikke gøres gældende senere.

7.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at ARD har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler ARD Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

7.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at ARD har afgivet meddelelse til Kunden efter pkt. 7.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper ARD fejlen eller manglen.

8. Særlige betingelser      

ARD Ydelser kan opdeles i 3 fokusområder:

 1. Antigraffiti sanering.
 2. Imprægnering og lasurindfarvning.
 3. Rengøring, vinduespudsning og ejendomsservice.

8.1 Antigraffiti sanering.

 1. Dækningsområde. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen, dækkes der i indtil 3 meters højde med anitgraffitibeskyttelseshinde samt fjernelse af graffiti.
 2. Dørtelefoner. Der tages forbehold for skader ved afrensning på og omkring dørtelefoner og lignende.
 3. Afdækning. ARD foretager afdækning af elektriske anlæg, men kan dog ikke drages til ansvar for skader på disse efter afrensning.
 4. Malede og pudsede overflader. Der tages forbehold for malede og pudse-de overflader, hvor malingens hæfteevne til underlaget forekommer ikke at være tilstrækkeligt efter antigraffitibeskyttelseshindens optørring eller en eventuelt udvaskning af pudsens farve. Dette kan i sjældne tilfælde omhandle afskalning eller at malingen sporadisk slipper underlaget.
 5. Misfarvning. ARD kan ikke gøres ansvarlig for eventuel misfarvning i forbindelse med gentagende afrensninger. Endvidere kan ARD ikke gøres ansvarlig for eventuelle skygger, der måtte forekomme efter afrensning, eller for nedenunder liggende graffiti, der måtte fremkomme efter afrens-ning af den synlige graffiti.
 6. Opmaling/Nymaling. Ønsker Kunden at foretage en opmaling af sin faca-de, skal ARD underrettes inden, så der kan aftales nedskylning af den etablerede antigraffitibeskyttelseshinde inden maling. Nedskylning sker mod betaling, hvilket også gælder for reetablering af antigraffitibeskyttelseshinden, som er nødvendig for opretholdelsen af abonnementsordningen. At der ikke betales for reetablering ophæver ikke et eventuelt abonnement, men graffitiafrensning vil ikke kunne udføres uden antigraffitibeskyttelseshinde.
 7. Vejrlig. Ved frostvejr, kraftig regn eller lignende, kan der forekomme uregelmæssigheder i forhold til den aftalte frekvens af graffitiafrensning. Der vil dog blive foretaget den i abonnementet inkluderede kontrol, hvilket be-tyder at der ikke gives dekort grundet manglende overholdelse af frekvens, da ARD til enhver tid påtager sig det aftalte ansvar, så snart vejr-liget tillader det.8. Afløb. Der tages generelt forbehold for tilstoppede afløb under alle for-hold. ARD kan ikke drages til ansvar for evt. vandskader som følge af manglende eller tilstoppede afløb.

8.2 Imprægnering og lasurindfarvning.

 1. Vinduespudsning. ARD er ikke ansvarlig for efterfølgende vinduespuds-ning, med mindre dette udtrykkelig er angivet i Aftalen.
 2. Liftarbejde. ARD arbejder primært fra lift ved facadeimprægneringer og -indfarvninger, Leje af lift vil blive faktureret separat, med mindre andet ud-trykkeligt er angivet i Aftalen. Kunden er ansvarlig for, at ARD har til-strækkeligt med plads, og at underlaget er egnet til brug af lift, ved og omkring de flader, der skal imprægneres/indfarves.
 3. Lasurindfarvning. ARD, leverer lasurindfarvning i henhold til det i Aftalen fastsatte antal lag, sammenholdt med det angivne udfaldskrav. Hvis der i henhold til det aftalte antal lag ønskes et ændret visuelt udtryk, vil dette blive faktureret separat.
 4. Vandindtrængen. ARD tager forbehold for vandindtrængen ved utætte vinduer eller ikke umiddelbare synlige sprækker samt i forbindelse med til-stoppede afløb eller lignende. 

8.3 Rengøring, vinduespudsning og ejendomsservice.

 1. Beskæring. Beskæring af træer og buske sker i en maksimal højde på op til 3 meter, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen.
 2. Fejning efter løvfald. Der fjernes blade og grene 2 gange årligt i perioden september til november, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen.
 3. Ukrudt. Ukrudtsbekæmpende behandling sker maksimalt én gang pr. måned i periode 1. april til 30. september, med mindre andet udtrykke-ligt fremgår af Aftalen.
 4. Nøgler. Kunden skal inden første levering i henhold til Aftalen udlevere det nødvendige antal nøgler og eventuelle koder til de aftalte arbejdsområder til ARD. ARD forpligter sig til at returnere disse senest 8 dage efter Aftalens ophør. ARD erstatter eventuelt bortkomne nøgler, men påtager sig ikke ansvar for eventuel omstilling af låse.

8.4 Ophør af Aftalen.

Binding. Aftalen er uopsigelig i Aftalens bindingsperiode samt særskilte bindings-perioder for enkelte Ydelser under Aftalen, herunder aftalte forlængelser heraf (herefter ”Bindingsperioden”), som er anført på tilbuddet/ordrebilaget. ARD er til enhver tid berettiget til, at opsige Aftalen med 3 måneders skriftligt varsel.

Såfremt Aftalen (eller de enkelte Ydelser under Aftalen) ikke er opsagt af Kun-den med 3 måneders varsel inden Bindingsperiodens udløb, forlænges aftaleperioden automatisk med 12 måneder. Ved en aftaleperiodes udløb forlænges Bindingsperioden på ny med 12 måneder, såfremt Aftalen ikke er opsagt rettidigt. Aftalen kan opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til udgangen af en forlænget Bindingsperiode.

Betingelserne er gældende mellem Kunden og ARD, når de ved indgåelsen af Af-talen er accepteret af Kunden. Betingelserne er uopsigelige, så længe Aftalen (herunder enkelte Ydelser under Aftalen) fortsat er i kraft.

Opsigelse. Enhver opsigelse skal ske skriftligt til info@allremove.dk med angivelse af det af ARD tildelte kundenummer.

Rengøring, vinduespudsning og ejendomsservice. Såfremt der tale om abonnement på levering af Ydelser indenfor rengøring, vinduespudsning eller ejendomsservice, og der ikke på tilbuddet/ordrebilaget er angivet en Bindingsperiode, kan Kunden opsige Aftalen med et varsel på 4 måneder til udgangen af en måned, med mindre det af tilbuddet/ordrebilaget fremgår, at der er aftalt en prøveperiode (herefter ”Prøveperioden”). En Prøveperiode er al-tid de første 3 måneder fra levering af Ydelsen første gang. I Prøveperioden kan aftalen opsiges af begge parter med et varsel på én måned til udløb af en måned.

Antigraffiti sanering. Såfremt der er tale om abonnement på levering af Ydelsen indenfor antigraffiti sanering, og der ikke på tilbuddet/ordrebilaget er angivet en Bindingsperiode, kan Kunden opsige Aftalen med et varsel på 3 måneder til udgangen af et kvartal.

Misligholdelse. I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af Aftalen er ARD berettiget til uden yderligere varsel at ophæve Aftalen og hertil knyttede Aftaler samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser, Kundens konkurs eller rekonstruktionsbehandling, Kundens lovstridige handlinger, Kundens misbrug af ARD’s og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsteret, patentret, brugsmodelret, varemærkeret mv., manglende efterkommelse af ARD’s anvisninger i forbindelse med levering af Ydelser.

8.5 Ansvar. ARD er ikke ansvarlig for tab og skade som følge af forsinkelser, afbrydelser el-ler forstyrrelser i leveringen af ARD’s Ydelser, som ikke skyldes ARD’s forsøm-melse eller grove uagtsomhed.

ARD er kun ansvarlig for Kundens direkte tab og hæfter således aldrig for drifts-tab, tabt arbejdsfortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder tab af goodwill samt tab der opstår som følge af at aftaler mellem Kunden og tredjemand falder bort eller misligholdes. Kunden kan ikke kræve erstatning for eventuelle merudgifter i forbindelse med anvendelse af leverandør af Ydelserne.Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalen kan ARD’s ansvar over for Kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 5 % af det samlede salg af Ydelser, som ARD netto har faktureret til Kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. An-svarsbegrænsningen gælder ikke, hvis ARD har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Konkurrenceklausul. Såfremt Aftalen ophører, er Kunden forpligtiget til i en peri-ode på 12 måneder fra Aftalens ophør, ikke at træffe aftale om levering af identiske eller lignende Ydelser med personer eller virksomheder, repræsenteret ved personer, som indenfor de foregående 12 måneder før Aftalens ophør har været ansat i ARD eller hos dennes underleverandører.

Ved overtrædelse heraf, er Kunden forpligtet til at betale en konventionalbod svarende til 3 måneders vederlag for hver påbegyndt måned, hvor overtrædelsen har fundet sted. Betaling af konventionalbod bringer ikke konkurrence-klausulen til ophør.

9. Force Majeure  

9.1 Force Majeure. ARD fritages for ansvar som følge af manglende opfyldelse af Aftalen, såfremt opfyldelsen af ARD’s forpligtelser umuliggøres eller er urimeligt byrdefuld på grund af omstændigheder, der ligger udenfor ARD’s kontrol, og som ARD ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på tidspunktet for Aftalens indgåelse, og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet (herefter ”Force Majeure”). Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, regeringsindgreb eller -foranstaltninger, naturkatastrofer, lynnedslag, oversvømmelse eller andet betydelig vandskade, ildebrand, af-brudt energiforsyning eller transportmuligheder, krig, oprør, sabotage, hærværk, tyveri, strejke og lockout.

10. Fortrolighed

10.1 Videregivelse og brug. Kunden og Kundens medarbejdere må ikke viderebringe eller bruge, eller sætte andre i stand til at bruge, ARD’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

10.2 Varighed. Parternes forpligtelser efter nærværende Betingelser gælder så længe Aftalen er i kraft og uden tidsbegrænsning efter Aftalens ophør, uanset årsagen til ophøret.

11. Overdragelse af aftalen

Overdragelse. ARD er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser her-under betalingsforpligtelsen i Aftalen samt alle tilknyttede Aftaler til tredjemand samt i øvrigt lade ARD’s forpligtelser efter Aftalen udføre ved tredjemand.

Kunden kan alene overdrage Aftalen med ARD’s forudgående skriftlige samtykke.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Lovvalg og værneting. Enhver tvist mellem ARD og Kunden i anledning af Aftalen afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole med Københavns Byret som rette værneting.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 16. februar 2021.